Tank
KeyArt

KeyArt

Alternative version

Alternative version

Detail

Detail

Tank design, Digital illustration